Viborg AM

En klub i stadig udvilkling

Referat fra generalforsamling i Viborg Atletik og Motion
tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00
Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg

med følgende dagsorden:


1.  Valg af dirigent og protokolfører.
2.  Formandens beretning.
3.  Eventuelle udvalgsberetninger.
4.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5.  Indkomne forslag.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Bjarne Sloth Rasmussen
Joachim Møller Frederiksen
Sonja Stigsen

Valg af suppleanter: På valg er:

Nikolaj Jørgensen

7. Valg af revisor og suppleant.

Valg af revisor: På valg er:

Johnny Thomsen

Valg af suppleant: På valg er:

Henning Sørensen

8.  Eventuelt

 

Referat:

Før generalforsamlingen blev Viborg AM's ungdomspokaler uddelt.

Der var 55 deltagere, hvoraf 54 var stemmeberettigede.


Ad 1:
Valg af dirigent: Camilla Nowak foreslået og valgt.


Valg af protokolfører: Sonja Stigsen foreslået og valgt.


Jan Stiggaard og René Thomassen foreslået og valgt som stemmetællere.


Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt på hjemmesiden og i Viborg Stifts Folkeblad.


Dirigenten forklarede proceduren omkring indsendte forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen har 5 dage før generalforsamlingen modtaget et forslag til vedtægtsændring, men da en vedtægtsændring skal bekendtgøres samtidig med indkaldelsen, så medlemmerne er bekendt med det, har bestyrelsen lovet forslagsstilleren at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med punktet vedtægtsændringer, hvor forslaget vil blive behandlet, således at medlemmets ret til at blive hørt ikke fortrænges.


Ad 2:
Erland Erlandsen gennemgik klubbens mange aktiviteter. Det har været et aktivt år med mange møder for bestyrelsen. Konkurrencen om løbsarrangementer og medlemmer er stigende, med mange udbydere af løb, en ny DAF-klub i byen og stadig flere løbeklubber i omegnen. Også RUN IN VIBORG laver mange løb. Som noget nyt har der været en samlet præsentation af klubbens mange afdelinger i Musiksalen i forbindelse med opstart af 13. sæson for avismaraton.
2008 fik vi indviet det nye atletikstadion. Vi havde planer for klubhus allerede i 2008, først nu lykkes det. Kommunen giver 900.000 kr. mod at vi kan lægge det samme beløb. Der bliver en kælder på 89,3 m2 med port ud mod søen. Et klublokale på 147 m2 og et lille kontor, tekøkken og to toiletter.
Klubtøjsudvalg har arbejdet med at finde frem til klubtøj, der kan fås til alle, Ronhill er valgt.
Elitepolitik. Viborg kommune arbejder med elitepolitik, der opereres med international elite, national elite og lokal elite. Viborg AM skal have udarbejdet en elitepolitik. Med indmeldelse af Thijs Nijhuis i klubben, skal elitearbejdet formaliseres.
Mange arrangementer i 2012. Serieløbene er genoptaget med socialt samvær bagefter, også Viborgstafetten er genopstået.
Ny hjemmeside er udarbejdet, den præsenteres kort.
Tak til alle, der har lavet flotte resultater i årets løb. Tak til bestyrelsen og alle trænerne i afdelingerne og alle de frivillige hjælpere til arrangementerne. Tak til øvrige samarbejdspartnere og Viborg Kommune, også tak til sponsorer og pressen.


Kommentarer til formandens beretning:
Kasper Lyngholm: Savner anerkendelse af de gode resultater. Vi er en bred klub, men vi skal være gode til at være der for hinanden. Det er for svært at komme i forbindelse med bestyrelsen.

Louise Bæk Hansen: Godt samarbejde i elitegruppen, men vi savner en træner. Som løbere hjælper vi hinanden med træningen.


Ulla Jacobsen: Det er vigtigt, at vi kan give de unge løbere videre til elitegruppen.


Per Fisker: Der bliver bremset for meget i klubben, der bliver dræbt mange ting i klubben.


Kasper Lyngholm: Mange skifter til Houlkær, da det er en klub man føler sig velkommen i.


Per Fisker: Mangler positivitet over for nye ideer.


Michael Mogensen: I triathlongruppen er vi rigtig godt tilfredse, det har krævet en masse arbejde af os selv, men vi har ikke følt stopklodsen.


Michael Elkjær: Godt med klubhuset, det glæder jeg mig til.


Ad 3:
Kasper Lyngholm ønskede ordet for at begrunde den vedtægtsændring omkring han har foreslået. Dette blev afvist af dirigenten, da det hører hjemme på den ekstraordinære generalforsamling. Søren Rasmussen gav dirigenten ret i udlægning af reglerne.


Kasper Lyngholm stillede herefter forslag om at afsætte dirigenten, og foreslog sig selv som kandidat til dirigentposten.


Dirigenten Erland Erlandsen overtog ledelsen af generalforsamlingen og forsamlingen stemte om man ville afsætte dirigenten. Stemmetallet blev: 6 blanke, 16 for at afsætte dirigenten og 32 for at beholde dirigenten.


Herefter genoptog dirigenten ledelsen af generalforsamlingen.


Det nye klubtøj blev præsenteret.


Kommentarer til klubtøjet:
Ole Trier Nørskov: God farve når vi løber med børnene i trafikken.


Kasper Lyngholm: Jeg synes den nye farve er grimmere end den den gamle.


Magnus Højen: Den er grim.


Louise Bæk Hansen: Synes ikke om farven, men gode priser og figursyet til piger er godt.


Joakim Lindhardt: Der er historie i den gule – men vil godt have kvalitet.


Bjarke M. Pedersen: Jeg kan godt lide den.


Sune Andersen: Vi vil repræsentere Viborg udad med den grønne farve.


Nanna Bagger: Alle er ikke blevet hørt.


Bo Jørgensen: Flot, det der blev vist, og vi er glade for vores løbejakke (samme farve).


Tom Pedersen: Vær opmærksom på, at tøjet skal dække over alle aldersklasser. Hvis I vælger en klubdragt, der ikke kan fås til børn, udelukkes børnene fra at stille op til stævner, og hvem vil så træne?


Kathrine Monberg: Vi har ikke valgt farven for at genere nogen, det var den mulighed der var.


Nikolaj Jørgensen: Klubdragten kan ikke fås i grønt i alle størrelser.


Ad 4:
Kasserer Joachim Frederiksen fremlagde regnskab og status.
Indtægter: 617.523 kr.
Udgifter: 374.221 kr.
Årets overskud: 243.302 kr.
Passiver i alt: 1.688.695 kr.
Medlemstal: Ligger stabilt lidt over 800 medlemmer, der er fremgang for triathlon og for atletikbørn.
Indtægter og kontingent er gået nedad siden 2008. Udgifterne er gået mere ned, da alt arbejde nu foregår som frivilligt arbejde.


Joachim Frederiksen viste grafer for de sidste fem års udvikling i økonomien. Der var et dyk i 2008, hvor klubben betalte 750.000 kr. til atletikstadions færdiggørelse. I år skal der trækkes 900.000 ud, som er klubbens andel af klubhusbyggeriet.


Kommentarer til regnskabet:
Kasper Lyngholm: Hvad koster driften af klubhuset?


Joachim Frederiksen: Kommunen ejer klubhuset og vi lejer os ind til en fordelagtig pris.


Per Fisker: Har I ambitioner om at spare op igen. Eller skal pengene gå til aktiviteter for medlemmerne?


Erland Erlandsen: Vi har planer om et elektronisk tidtagningssystem, i øjeblikket kan man ikke få anerkendt en evt. dansk rekord sat på Viborg atletikstadion.


Kasper Lyngholm: Roser Per for forslaget. Klubtøj bør gives gratis til de gode og de unge, der laver gode resultater.


Jan Poulsen: Joachim Frederiksen har gjort det rigtig godt, det er et luksusproblem at vi har mange penge.


Lars Riise (Ivans far): Hvorfor har I ikke bygget omklædningsrum, når I var i gang?


Erland Erlandsen: Det er der ikke mulighed for i lokalplanen. Vi lejer omklædningsfaciliteter på idrætshøjskolen ved større arrangementer.


Nanna Bagger: I Skive har de et powerteam, hvor vi kunne få en dragt, når vi opnåede et mål.


Godkendt revisionspåtegnelse blev oplæst af dirigenten, der konstaterede, at denne var blank.


Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.


Ad 5:
Det indkomne forslag til vedtægtsændring udskudt til behandling på en ekstraordinær generalforsamling efter aftalemed forslagsstilleren.


Ad 6:
Da kandidaternes antal ikke oversteg det antal bestyrelsesmedlemmer, der skulle vælges, blev disse valgt uden afstemning.


Til bestyrelsen er valgt: Bjarne Rasmussen, Nikolaj Jørgensen og Sonja Stigsen.


Som Suppleant til bestyrelsen er valgt: Kirstine Bach Storgaard.


Ad 7:
Da kandidaternes antal ikke oversteg det antal, der skulle vælges, blev disse valgt uden afstemning.


Som revisor er valgt: Johnny Thomsen.


Som revisor suppleant er valgt: Henning Sørensen.


Ad 8:
Erland Erlandsen takkede den afgående kassere Joachim Frederiksen: Du har gjort et kæmpearbejde, vi har haft stor glæde af dine kompetencer. Tak for din tid i bestyrelsen.


Erland Erlandsen overrakte Holstebro-pokalen til Bjarne Rasmussen, for det store arbejde han udfører som trænerformand i avis-maratonprojektet og som handymand i klubben.


Kasper Lyngholm: Medlemmerne skulle have været spurgt om tøjfarven, måske på en generalforsamling eller med en spørgeskemaundersøgelse.


Peter Nygård: Kunne prisen på klubtøj nedsættes med sponsorater?


Ingerlise Villum Jensen: Det er ikke tilladt at have reklamer på konkurrencetøjet.


Nikolaj Jørgensen: Der er ingen der tvinger folk til, hvad de skal stille op i.


Kirstine Bach Storgaard: Jeg kom lidt huhej ind i elitearbejdet. Glæder mig over at der er mange gode ungdomsmedlemmer i klubben. De er meget velkommen til at deltage i elitetræningen. Opfordring til, at der bakkes op om vinterturneringen næste år.


Søren Rasmussen: Man kan være uenige, man har lov til at have en holdning. Man kan debattere og stemme om mange ting. Procedurer er regler og normer for, hvordan tingene skal være.


Jan Stiggård: Har I fester for de unge?


Tom Pedersen: Vi har haft klubaftener med svømmehal, bowling og med pizzabagning – det bliver nemmere, når vi får klubhuset.


Kasper Lyngholm: Tak for oplysningerne om reglerne, Søren.


Dirigenten: Måske skal der flere vedtægtsændringer til ved den ekstraordinære generalforsamling. Dette er op til medlemmerne.


Per Fisker: Hører klubfarven hjemme i vedtægterne? Det giver meget bøvl, hvis farven skal ændres.


Kirstine Bach Storgaard: Thijs Nijhuis glæder sig til at komme hjem og repræsentere Viborg AM. Han vil komme og fortælle de unge om at være løber på eliteplan. Det går godt for ham i USA, og han har fået wildcard til New York Halvmaraton.


Dirigenten takkede herefter for en god debat og overlod det til formanden at afslutte generalforsamlingen formelt.


Erland Erlandsen afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for godt fremmøde. Tak for i aften.

Viborg, den 26. februar 2013

__________________________  _________________________
Dirigent Camilla Nowak                 Protokolfører Sonja Stigsen

Vi bruger cookies, så du får en bedre brugeroplevelse. Ved at klikke dig videre på siden accepterer du, at vi bruger cookies.
OK, luk boks Cookie politik